Photo of the Day: Friday March 27 2009

IOTY-032
IOTY-032
Sebastian Mlynarski, New York City