Photo of the Day: Wednesday September 02 2009

IOTY-032

IOTY-032

Sebastian Mlynarski, New York City