Photo of the Day: Wednesday September 02 2009

IOTY-032
IOTY-032
Sebastian Mlynarski, New York City